Ph.D


 • Atin Gayen - (2018 - 2022)
 • Sreejith Siju - (2017 - 2022)
 • Anumol Joseph - (2017 - 2022)

M.Sc - Batch 2020


 • Amritha K S
 • Arvind Chander
 • Bisna Mary Eldo
 • Cipriyano Simoes
 • Daksh Yadav
 • Gaurav Kandpal
 • Jahir Khan
 • Kajol Tikmani
 • Mayank Pandey
 • Mohammed Sharukh A
 • Parsure Rahul Shankar
 • Rani Kumari
 • Sai Satish M Y S
 • Shubham
 • Sweta Sharma